8 юни 2010 г.

Как да стартираме BOXEE на втори монитор (телевизор)

Един от най-добрите софтуери за възпроизвеждане на музика и филми на телевизор BOXEE (http://www.boxee.tv/) все още има досаден проблем - не запомня настройките за стартиране на помощен екран.

Когато се настрои компютърна система с монитор за основен (primary) екран и телевизор като помощен обикновено BOXEE се настройва да се стартира автоматично на помощният екран. Това действа по време на настройката, но след спиране и пускане на BOXEE той отново се стартира на основния екран и то с разделителна способност за втория (която често е съвсем различна от основния).

Разработчиците на BOXEE работят по отстраняване на проблема, но дотогава той може да се заобиколи с помощен файл. Достатъчно е да свалите файла и след разархивирането му да ползвате StartBoxee.vbs вместо оригинала - http://www.procomp-bg.com/blogfiles/startboxee.zip

Стартиращият файл пуска BOXEE, фокусира прозореца на програмата и натиска два пъти "\". Това изпраща BOXEE на монитора, за който е бил настроен.

Съдържанието на StartBoxee.vbs е следното:

'Start BOXEE in full screen on secondary monitor

Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

boxeeCommand = "%programfiles%\Boxee\BOXEE.exe"
objShell.Run Chr(34) & objShell.ExpandEnvironmentStrings(boxeeCommand) & Chr(34)

i=0
Do Until Success = True or i=10
i=i+1
Success = objShell.AppActivate("BOXEE")
Wscript.Sleep 1000
Loop

objShell.SendKeys "\\\"
set objShell = Nothing

Няма коментари:

Публикуване на коментар